Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που αλλάζει τις διατάξεις για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά ! Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

 

Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του νόμου διότι πολλοί δανειολήπτες έχουν τεθεί σε ομηρία λόγω των μακροχρόνιων διαδικασιών και έτσι καθυστερούν να επανέλθουν στην οικονομική δραστηριότητα. Βέβαια, η σύντομη εκδίκαση των σχετικών δικών που έχουν ανοίξει ωφελεί πρωτίστως τις Τράπεζες, διότι μέχρι σήμερα πολλοί δανειολήπτες δεν κατέβαλαν κανένα ποσό μέχρι την εκδίκαση της Αίτησής τους, μετά πενταετία περίπου.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε:

 

  • Αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% + 1 των απαιτήσεων και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούνταν μέχρι σήμερα προκειμένου να επέλθει προδικαστικός συμβιβασμός.

 

  • Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας (ενώ μέχρι σήμερα υπήρχε η δυνατότητα μηδενικών καταβολών).

 

  • Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης.

 

  • Ως ελάχιστη καταβολή προτείνεται το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.

 

  • Στη συχνή περίπτωση που η Τράπεζα έχει εκχωρήσει το δάνειο, για να το προεισπράξει από τις διεθνείς χρηματαγορές με τη μέθοδο των δομημένων ομολόγων (και άρα ο δανειολήπτης χρωστάει σε αλλοδαπό ίδρυμα), ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην Ελλάδα. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ως αντίκλητος η τράπεζα που παρείχε το δάνειο.

 

  • Θα μπορεί πλέον να κατατίθεται Αίτηση Αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης από τον οφειλέτη ακόμα  και μετά την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση, προστατεύοντας τον έτσι από καταδιωκτικά μέτρα από τις Τράπεζες.

 

  • Καταργείται η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται στο άρθρο 7 Ν. 3869/2010.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και “Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες”.  Φαίνεται όμως με την πρώτη ματιά ότι οι ρυθμίσεις του είναι τέτοιες που το εύρος αξιοποίησής του θα είναι περιορισμένο.


0 Comments

Be the first to leave a reply!

Leave a Comment