ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

«…Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α’ 130/3.8.2010) για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή.

 

Ο νόμος αυτός αφορά μη εμπόρους φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το χαρακτήρα και την προέλευσης του χρέους.

 

Προϋπόθεση για την ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή μέρους αυτής αποτελεί η εκ μέρους του οφειλέτη προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με όλους τους πιστωτές του και η αποτυχία αυτής, κατά τους τελευταίους έξη μήνες πριν την υποβολή της αίτησης .

 

Αν η προσπάθεια αυτή του εξωδικαστικού συμβιβασμού αποτύχει, ο δικηγόρος που συνέδραμε στην προσπάθεια συντάσσει βεβαίωση, στην οποία διαπιστώνεται η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού.

 

Στην (απίθανη) περίπτωση που επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός με τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο από την επικύρωσή του από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη θα αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

 

Για να προχωρήσουμε με επιτυχία στην προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού θα χρειαστούμε μερικά έγγραφα για να βασίσουμε την αίτησή σας.

 

Στη συνάντησή μας θα σας εξηγήσουμε όλες τις τελευταίες αποφάσεις των δικαστηρίων και πόσο σας διευκολύνουν, ανάλογα με την περίπτωσή σας και θα σας πούμε ποια από όλα τα δικαιολογητικά  πρέπει να μας προσκομίσετε για να προστατευθείτε από τις Τράπεζες.

 

ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ  ΣΗΜΕΡΑ  ΣΤΟ 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ