Η μόνη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου τους, δεν επιφέρει τη λύση του. Για να λυθεί ο γάμος απαιτείται η έκδοση δικαστικής αποφάσεως .

Για την έκδοση Συναινετικού Διαζυγίου απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να μας προσκομίσετε είναι:

 

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης του γάμου

 2.  

 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο που έχουν την οικογενειακή τους μερίδα οι σύζυγοι.

 4.  

 5. Εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα απαιτείται ιδιωτικό συμφωνητικό που να ρυθμίζει την επιμέλεια και την επικοινωνία του γονέα, στον οποίο δεν ανατίθεται η επιμέλεια, με τα τέκνα. Το συντάσσουμε εμείς σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

 6.  

 7. Επίσης, κατά τη δικάσιμο απαιτείται είτε η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των συζύγων με τις ταυτότητες τους ή ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς τον ή τους πληρεξουσίους Δικηγόρους τους, το οποίο θα έχει συνταχθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της συζήτησης της αίτησης.

 

Με βάση τον νέο νόμο 4055/2012 με την ονομασία «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης των συναινετικών διαζυγίων των συζύγων.

Πιο συγκεκριμένα, για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο είναι αρκετό ο γάμος να έχει διαρκέσει μόνο ΕΞΙ ( 6 ) μήνες. Αυτή είναι και η πρώτη βασική προϋπόθεση,  ενώ μέχρι σήμερα για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο απαιτείτο ο γάμος να έχει διαρκέσει ένα (1) τουλάχιστον έτος.

Με τη νέα ρύθμιση το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται με διαδικασίες εξπρές δηλαδή απαιτείται μία και μόνο φόρα η αυτοπρόσωπη παρουσία των συζύγων και των πληρεξούσιων δικηγόρων ή μόνο των τελευταίων (- εφόσον οι τελευταίοι είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο το οποίο θα έχει συνταχθεί το αργότερο ένα μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού για τη λύση του γάμου-) στις δικαστικές αίθουσες του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου της τελευταίας κοινής κατοικίας των συζύγων.

Με άλλα λόγια, καταργούνται οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούσαν την εξάμηνη και πλέον αναμονή των συζύγων μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης συζήτησης, κι έτσι σε διάρκεια μόλις πέντε (5) ημερών, ο άτυχος γάμος ενός ζευγαριού αποτελεί πλέον παρελθόν.

Η δεύτερη βασική προϋπόθεση είναι η σύνταξη έγγραφης συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου. Στην περίπτωση που το  ζευγάρι έχει αποκτήσει τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα κατά την αίτηση του διαζυγίου, για να λυθεί ο γάμος πρέπει η συμφωνία για την λύση του γάμου να συνοδεύεται από έγγραφη συμφωνία των συζύγων που θα ρυθμίζει την επιμέλεια των παιδιών και την επικοινωνία  μαζί τους, καθώς και τη διατροφή αυτών. Σημειώνεται ότι η σχετική απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών και την επικοινωνία  μαζί τους, καθώς και την διατροφή αυτών, αποτελεί πλέον και εκτελεστό τίτλο, που σημαίνει ότι δύναται να διαταχθεί η εφαρμογή της ως άνω συμφωνίας με την χρήση μέσων αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΛΗΨΗ  ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟΥ

 

Μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας, απαιτείται οι τέως σύζυγοι να προβούν σε παραίτηση από τα ένδικα μέσα  (είτε αυτοπροσώπως οι ίδιοι, είτε εφόσον έχουν δώσει την εντολή αυτή στο πληρεξούσιο, ο δικηγόρος τους), ώστε να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση.

Στη συνέχεια, εάν ο γάμος είχε ιερουργηθεί σε Εκκλησία, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών του Δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε την απόφαση του διαζυγίου,  για την έκδοση παραγγελίας προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος ή τον οικείο Μητροπολίτη, στον οποίο υπάγεται η Εκκλησία στην οποία τελέσθηκε ο γάμος, για να εκδώσει το διαζευκτήριο.

 

 1. Η αίτηση αυτή, που φέρει την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, το διαβιβαστικό έγγραφο προς την εκκλησιαστική Αρχή

 2.  

 3. η απόφαση διαζυγίου

 4.  

 5. η έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα και

 6.  

 7. το πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών

 

προσκομίζονται στην αρμόδια Μητρόπολη και ο Μητροπολίτης προβαίνει στην πνευματική λύση του γάμου και στην έκδοση διαζευκτηρίου.

 

 Προσοχή!  Το διαζευκτήριο πρέπει να προσκομισθεί στο αρμόδιο ληξιαρχείο.