Καίριες συμβουλές σχετικά με τις μισθώσεις

 

Μην υπογράφετε «τυποποιημένα» συμβόλαια που αγοράζετε από το περίπτερο.

 

Εκμισθωτές (ιδιοκτήτες): Μη παίρνετε προκαταβολή και μη δίνετε κλειδιά σε υποψήφιο μισθωτή (ενοικιαστή) πριν βεβαιωθείτε για τα στοιχεία ταυτότητάς του και τον ΑΦΜ του και σας υπογράψει το έγγραφο μισθωτήριο που θα συντάξετε.

 

Αν το αντικείμενο της μίσθωσης είναι μεγάλο και δε γνωρίζετε τον ενοικιαστή, ζητήστε του στοιχεία για τη φερεγγυότητά του ή να συνυπογράψει ως εγγυητής ένα πρόσωπο αξιόχρεο.

 

Μισθωτές (ενοικιαστές): Απαιτείστε να δηλώσει στο μισθωτήριο ο ιδιοκτήτης ότι το ακίνητο δεν έχει πραγματικά ελαττώματα.

 

Οι μισθώσεις κατοικιών ισχύουν, σύμφωνα με το νόμο, για τρία χρόνια ακόμα κι αν έχει συμφωνηθεί μικρότερος χρόνος. Οι επαγγελματικές μισθώσεις ισχύουν για δώδεκα χρόνια και υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσουν τα δεκαέξι. Εάν όμως ορίζεται μεγαλύτερη διάρκεια, θα ισχύσει η μεγαλύτερη. Υπάρχει τρόπος να οριστεί και μικρότερη διάρκεια από τη νόμιμη. Ρωτήστε μας !

 

Η διάρκεια της μίσθωσης για τις κατοικίες είναι υποχρεωτική και για τον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) και για το μισθωτή (ενοικιαστή). Στις επαγγελματικές μισθώσεις, ένα χρόνο μετά την έναρξη της μίσθωσης, ο ενοικιαστής μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση δίνοντας προειδοποίηση στον ιδιοκτήτη τρεις μήνες πριν φύγει και δίνοντάς του ως αποζημίωση ένα μίσθωμα (νοίκι).

 

Το μίσθωμα μπορεί να αναπροσαρμόζεται. Αν δεν έχει συμφωνηθεί αναπροσαρμογή, τότε το ύψος αυτής ανέρχεται στο 75% του τιμαρίθμου κόστους ζωής που ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τους προηγούμενους 12 μήνες.

 

Ο ιδιοκτήτης πρέπει να παραδώσει το μίσθιο στον μισθωτή και να το διατηρεί σε κατάλληλη κατάσταση για τη χρήση που συμφωνήθηκε.

 

Πρέπει να διευκρινίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο αν επιτρέπεται η μερική ή ολική υπεκμίσθωση ή συστέγαση. Ο ενοικιαστής κατοικίας δεν έχει το δικαίωμα να φιλοξενεί μονίμως πρόσωπα ξένα προς την οικογένεια του.

 

Οι φόροι που αφορούν το μίσθιο βαραίνουν τον ιδιοκτήτη. Το τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών που συνεισπράττεται με το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος οφείλεται από τον ιδιοκτήτη. Αν όμως τον καταβάλλει ο ενοικιαστής μπορεί να το συμψηφίσει με τα μισθώματα.

 

Αν ο μισθωτής (ενοικιαστής) κάνει δαπάνες που θεωρούνται αναγκαίες, δηλαδή απαραίτητες για το μίσθιο, ο ιδιοκτήτης πρέπει να του τις καταβάλει.

 

Πρέπει να διευκρινίζεται ποιες από τις κοινόχρηστες δαπάνες επιβαρύνεται ο μισθωτής (ενοικιαστής) και ποιες ο ιδιοκτήτης. Ο ενοικιαστής ορθά επιβαρύνεται με τα λειτουργικά κοινόχρηστα. Ωστόσο, οι δαπάνες επισκευής ή βελτίωσης της πολυκατοικίας βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

 

Ο μισθωτής, κατά τη λήξη ή λύση της σύμβασης μίσθωσης, πρέπει να παραδώσει το ακίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβε ή να αφήσει προς όφελος του μισθίου τις βελτιώσεις που επέφερε. Μπορεί να αφαιρέσει και να παραλάβει κάθε κινητό, όπως θεωρείται το κλιματιστικό, επιδιορθώνοντας όμως τις οπές στους τοίχους.

 

Αν προκύψουν ζημιές, αν είναι από φυσιολογική φθορά ο ενοικιαστής δεν επιβαρύνεται με την επισκευή τους. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να επανορθώσει το μίσθιο. Εργασίες που δύνανται να επηρεάσουν τη στατική επάρκεια του κτηρίου απαγορεύονται γενικώς.

 

Μην ξεχάσετε να καταθέσετε το μισθωτήριο συμβόλαιο στη Δ.Ο.Υ. εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του.

 

 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)». Ως «μίσθωση ακινήτου» νοείται κάθε μίσθωση  ακινήτου με κτίσματα που καταρτίζεται για πρώτη φορά από την ημέρα  ισχύος της διάταξης, προς νέο μισθωτή  που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο.

 

Ήδη από 9.1.2012 οι Δ.Ο.Υ. δεν παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς κατάθεση, αν δεν αναγράφεται  ο αριθμός πρωτοκόλλου του  ΠΕΑ και δεν προσκομίζεται  μαζί και αυτό για επίδειξη στη  Δ.Ο.Υ.

 

Ωστόσο, από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:

 

1. Νέες μισθώσεις κτισμάτων (κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων) συνολικής επιφανείας κάτω των 50 τ.μ.

 

2. Παρατάσεις παλαιών μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.

 

3. Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλομένων μισθωμάτων).

 

4. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.

 

5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.

 

6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, σταύλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κλπ.

 

7. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

 

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τους ενεργειακούς Επιθεωρητές που είναι πιστοποιημένοι από το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι Επιθεωρητές έπειτα από έλεγχο κατατάσσουν τα κτίρια σε βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης και εκδίδουν Πιστοποιητικό. Αυτό αποσκοπεί στην ενημέρωση του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή για την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου, ενώ περιλαμβάνει και συστάσεις για τη λήψη μέτρων. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να μειωθούν τα μισθώματα για τα ενεργοβόρα ακίνητα, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι ιδιοκτήτες και να προχωρήσουν στα απαραίτητα έργα μόνωσης των ακινήτων τους με απώτερο σκοπό να μειωθούν οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας.

 

 Για κάθε ερώτησή σας σχετικά με το σπίτι ή το κατάστημα που νοικιάζετε, ρωτήστε μας! Θα ενημερωθείτε υπεύθυνα για την νομική εκτίμηση της υπόθεσής σας και τις επιλογές σας.